DARMOWA DOSTAWA OD 199 ZŁ

Brak produktów w koszyku.

Brak produktów w koszyku.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności Strony i ma charakter wyłącznie informacyjny – nie stanowi źródła obowiązków dla Użytkowników Strony.
 2. Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. Użytkowników Strony i Profili, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą oraz zawiera informacje na temat Plików Cookies i technologii, które są wykorzystywane przez Stronę.

§ 2. PODSTAWOWE DEFINICJE

 1. Polityka Prywatności – niniejszy dokument.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: www.belivcosmetics.com.
 3. Firma / Administrator Danych Osobowych – Sylwia Poradzisz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „BioTeam Sylwia Poradzisz”, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Benedykta Cesarza 1, 30-427 Kraków, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) – prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6751294815, REGON: 366588366, e-mail: pytania@bioteam.com.pl, numer telefonu do biura: +48 508 215 509.
 4. Użytkownik / Podmiot danych – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony.
 5. Klient – Użytkownik korzystający z usług Firmy lub Użytkownik, który zakupił produkt Firmy.
 6. Logi Serwera – chronologiczny zapis zawierający informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących Strony, obejmujący m.in.: względny lub bezwzględny czas zdarzenia (np. data i godzina), rodzaj zdarzenia, User Agent String, nazwę Użytkownika, nazwę programu, adres IP, kwalifikację zdarzeń.
 7. User Agent String – identyfikator przeglądarki internetowej.
 8. Formularz Elektroniczny – usługa elektroniczna dostępna na Stronie, tj. Formularz Kontaktowy, Formularz Rejestracji, Formularz Logowania, Formularz Zamówienia, Formularz Newslettera.
 9. Pliki Cookies / Cookies – niewielkie pliki zapisywane w pamięci urządzenia elektronicznego w celu umożliwienia korzystania z wszystkich funkcjonalności Strony, wykorzystywane przez Stronę.
 10. Portale – portale społecznościowe, na których Firma posiada konto.
 11. Profile – profile Firmy na Portalach.
 12. KC – polska ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr16 poz. 93 ze zm.).

§ 3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych, które są przetwarzane za pośrednictwem Strony jest Sylwia Poradzisz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „BioTeam Sylwia Poradzisz”, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Benedykta Cesarza 1, 30-427 Kraków, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) – prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6751294815, REGON: 366588366, e-mail: pytania@bioteam.com.pl, numer telefonu do biura: +48 508 215 509.
 2. Administrator Danych Osobowych oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych i danych informatycznych, jakie są przewidziane między innymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz w rozporządzeniu RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Dz. Urz. UE.L. Nr 119).

§ 4. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 1. Administrator Danych Osobowych uprzejmie informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
 2. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem:
  • na adres do korespondencji: ul. Benedykta Cesarza 1, 30-427 Kraków;
  • na adres poczty elektronicznej: pytania@bioteam.com.pl;
  • pod numerem tel.: +48 508 215 509.

§ 5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Wszelkie dane dotyczące Użytkownika przesyłane są z użyciem protokołu szyfrowanego HTTPS.
 2. Dane zapisane w Logach Serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w LH.pl.
 3. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Jednakże Użytkownik powinien być świadomy, że korzystanie ze Strony wymaga połączenia Internetem, co wiąże się ze wzrostem wystąpienia ryzyka zarażenia plików przez złośliwe oprogramowania, narażenia na łamanie zabezpieczeń lub łowienie haseł.
 4. Podczas przetwarzania danych w systemie komputerowym, Administrator stosuje program Avast Antyvirus.
 5. Każdy Użytkownik powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo swoich urządzeń elektronicznych, które służą dostępowi do sieci Internet. Urządzenie elektroniczne powinno bezwzględnie posiadać program antywirusowy, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową. Użytkownik powinien sprawdzać, czy system operacyjny i program zainstalowany na Jego urządzeniu elektronicznym posiadają najnowsze aktualizacje.

§ 6. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Użytkownik korzysta ze Strony w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do usług elektronicznych oferowanych za pośrednictwem Strony wymagane jest wypełnienie Formularza Elektronicznego.
 2. Administrator może przekazać informacje o Użytkowniku osobom trzecim, jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa lub uzyskał zgodę Użytkownika, w celu świadczenia danej usługi lub sprzedaży produktu.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę.
 2. Administrator nie zabiega o identyfikację Użytkowników Strony. Gromadzone w dziennikach Logów dane są wykorzystywane do celów administrowania Stroną, śledzenia trybu działania serwera, wykrycia nieprawidłowości w systemie i prób włamania do niego, tworzenia statystyk serwera (monitoring wykorzystanych zasobów serwerowych).
 3. Strona przy użyciu Google Analytics gromadzi dane Użytkowników przedstawiające m.in.: liczbę odwiedzin, kraj, przeglądarkę, system operacyjny, nazwę urządzenia, czas wizyty, adres źródła wejścia, które odesłało Użytkownika do Strony. Narzędzie Google Analytics działa w oparciu o tzw. Pliki Cookies, dzięki którym analizuje ruch na Stronie. Google Analytics nie udostępnia Administratorowi danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat zasad gromadzenia danych przez Google LLC znajdują się pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl .
 4. Administrator korzysta z Google Search Console wyłącznie do sprawdzania statusu indeksowania witryny przez wyszukiwarkę Google oraz zoptymalizowanie widoczności Strony.
 5. Administrator przetwarza dane Użytkowników:
  • będących Klientami Firmy,
  • korzystających z Formularzy Elektronicznych,
  • posiadających Konto na Stronie,
  • aktywnych na profilach społecznościowych Firmy – takie, jak: imię, nazwisko, nazwa firmy jednoosobowej, nick, pseudonim, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, adres do wysyłki produktów (ulicę, numer budynku, kod, miejscowość, kraj), dane do wystawienia faktury, numer NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, adres IP, User Agent String, nazwę urządzenia, nazwę systemu operacyjnego;
  • pozostałe dobrowolnie przekazane informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

§ 8. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • udzielenia odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem FormularzaElektronicznego;
 • udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesłane na skrzynkę odbiorczą Administratora;
 • obsługi:
  • korespondencji,
  • newslettera,
  • konta Użytkownika założonego na Stronie,
  • Profili Firmy w mediach społecznościowych,
  • komentarzy i opinii wystawionych przez Użytkownika w Internecie;
 • wykonania połączenia telefonicznego na zgłoszenie Użytkownika;
 • zawarcia i zrealizowania umowy;
 • świadczenia usług elektronicznych;
 • wystawienia faktury;
 • spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa,w tym tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO;
 • rozpatrzenia reklamacji, sprzeciwu lub wniosku;
 • przyjęcia odstąpienia od umowy zwartej między Klientem a Firmą;
 • analitycznym;
 • badania potrzeb Użytkowników i Klientów;
 • podnoszenia jakości świadczonych usług i sprzedawanych produktów;
 • marketingowym;
 • reklamowym;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • zaspokojenia prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

§ 9. MARKETING

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celach marketingowych na podstawie odrębnej, dobrowolnie wyrażonej zgody lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 2. Administrator dokonuje profilowania danych osobowych w celu analizy potrzeb i preferencji, a następnie na tej podstawie dopasowuje informacje marketingowe o wybranych usługach lub produktach.
 3. Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie przekazanych przez osobę danych osobowych i nie łączy informacji pozyskiwanych z różnych źródeł.
 4. Wskutek profilowania Administrator może kierować przekaz marketingowy bardziej pożądany przez jego odbiorców, co stanowi korzyść dla osoby, której dane dotyczą, ponieważ w ten sposób Administrator ogranicza przekaz dotyczący usług lub produktów, które nie leżą w obszarze zainteresowania osoby, a zamiast tego kieruje wartościowe informacje dla jej odbiorcy.
 5. W celu zapewnienia wysokiej dbałości o prawa osób, których dane dotyczą, Administrator zwróci się o zaktualizowanie zgody, o której mowa w ust.1 po upływie 2 (dwóch) lat od dnia jej wyrażenia.
 6. Informacje marketingowe będą kierowane na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu do kontaktu.
 7. Administrator, po otrzymaniu wyraźnej zgody, może przesyłać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich partnerów biznesowych.
 8. Podmiot danych ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. Dane są usuwane niezwłocznie po wniesieniu sprzeciwu.
 9. W celu zgłoszenia sprzeciwu należy wysłać stosowne oświadczenie na adres:
 • poczty elektronicznej: pytania@bioteam.com.pl;
 • do korespondencji: ul. Benedykta Cesarza 1, 30-427 Kraków.

§ 10. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCHOSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie zgody, np. w celu:
  • a. udzielenia odpowiedzi na pytania wysłane na dane teleadresowe Firmy,
  • kontaktu na prośbę Użytkownika przy użyciu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego,
  • dostarczania materiałów handlowych,
  • wysyłki newslettera;
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli dane osobowe są konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, np.
  wykonanie umowy sprzedaży produktu lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umowy;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem, np.:
  a) analiza aktywności Użytkowników na Stronie, w celu poprawienia jakości działania Strony,
  b) badanie satysfakcji Klienta,
  c) odpowiedź na otrzymane zapytania;
 4. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np.:
 • wystawienia faktury VAT;
 • wypełnienia obowiązków nałożonych przez RODO, w szczególności poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji, np. rejestru Klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO.

§ 11. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Niektóre rodzaje przetwarzania danych osobowych mogą nie wymagać zgody, jednakże Użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, może zostać wyrażona np. poprzez:
 • zaznaczenie pola wyboru na Formularzu Kontaktowym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BioTeam Sylwia Poradzisz z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych, w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane w treści formularza elektronicznego. Wiem, że zgodę tę mogę nieodpłatnie wycofać w każdej chwili, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na dane teleadresowe BioTeam, a wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” ;
 •  zaznaczenie dodatkowego pola wyboru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BioTeam Sylwia Poradzisz z siedzibą w Krakowie w celu otrzymywania drogą elektroniczną cyklicznych informacji marketingowych, handlowych oraz wiadomości o najnowszych produktach i usługach dostępnych na stronie. Wiem, że zgodę tę mogę nieodpłatnie wycofać w każdej chwili poprzez kontakt z BioTeam, a wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”;
 • wysłanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego na dane teleadresowe Firmy;
 • wystawienie opinii o usługach Firmy, zostawienie komentarza lub dokonanie innej aktywności w Internecie, np. na koncie Google Moja Firma, na koncie Firmy w Social Media.

§ 12. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą udostępniane:
  1) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania umożliwiające działanie lub prowadzenie Strony oraz Firmy, do których należą m.in.:
  a. Biuro Rachunkowe Finanse z siedzibą w Krakowie – dane do wystawienia faktury,
  b. Przewoźnikom – dane do doręczenia Klientowi produktu Firmy,
  c. GetResponse sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – adres e-mail w celu wysyłki newslettera,
  d. LH.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – Logi Serwera w celu
  skutecznego zarządzania Stroną;
 2. podmiotom publicznym lub prywatnym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe podmiotowi wskazanemu w ust. 1 w punkcie 1 niniejszego paragrafu jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.
 4. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych, uniemożliwiające dostęp do danych Użytkowników przez osoby trzecie.

§ 13. PROFILE NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. Na Stronie znajdują się “wtyczki” do Portali społecznościowych.
 2.  Administrator wraz z dostawcą danej wtyczki jest administratorem danych osobowych przy czym odpowiedzialność Administratora ogranicza się do zbierania oraz transmisji danych do wskazanych Portali, tj. informacji o adresie IP oraz User Agent String.
 3. Użycie wtyczki powoduje przesłanie danych (informacji o adresie IP oraz User Agent String) do Portalu, którego wtyczka została użyta.
 4. Korzystanie z wtyczek jest dobrowolne.
 5. Użycie wtyczki oznacza zgodę na przekazanie danych dla Portalu.
 6. Administrator przetwarza dane osób odwiedzających Profile, takie jak: nazwa Użytkownika, komentarze, posty, opinie, polubienia, udostępnienia, relacje.
 7. Administrator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników kontaktujących się na skrzynkę odbiorczą Profili, w szczególności imię i nazwisko, nazwę Użytkownika, treść korespondencji. Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innym miejscu niż skrzynka odbiorcza Profilu.
 8. Dane opisane w ust. 6 i 7 są zbierane w celu:
  a. umożliwienia właścicielom danych aktywności na Portalach społecznościowych;
  b. prowadzenia Profili dostosowanych do potrzeb Użytkowników;
  c. marketingowym;
  d. tworzenia reklam usług i pomiar ich skuteczności;
  e. realizacji usług.
 9. W związku ze specyfiką Portali, informacje o obserwujących, polubieniach, udostępnieniach, a także treść komentarzy, opinii są jawne. Dane udostępnione wyłącznie do wiadomości Administratora nie są ujawniane podmiotom trzecim. Okoliczność ta nie wpływa na obowiązki Administratora wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 14. TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 1. Administrator, co do zasady nie przekazuje zebranych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak transfer danych osobowych do państwa trzeciego może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Administratora z infrastruktury informatycznej, która jest ulokowana w takim państwie, np. Google LLC lub Microsoft Corporation.
 2. Do każdej operacji związanej z przekazaniem danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, Administrator stosuje aktualne zalecenia oraz przepisy uchwalone przez instytucje i organy Unii Europejskiej.
 3. Dokładne informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez:
  1) Google LLC znajdują się pod adresem: https://policies.google.com/privacy;
  2) Microsoft Corporation znajdują się pod adresem: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacy.

§ 15.UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

1. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do żądania:
1) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
2) sprostowania (poprawienia) danych (art. 16 RODO);
3) usunięcia danych (art. 17 RODO);
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
5) przeniesienia danych (art. 20 RODO);
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Podmiotowi danych przysługuje prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
3. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
4. Administrator może odmówić zaprzestania przetwarzania danych powołując się na:
1) istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Podmiotu danych,
2) istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. Sprzeciw nie wymaga uzasadnienia. Administrator po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestanie przetwarzania danych w celach marketingowych.
6. Aby skorzystać z uprawnień określonych wyżej, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem:
1) na adres do korespondencji: ul. Benedykta Cesarza 1, 30-427 Kraków;
2) na adres poczty elektronicznej: pytania@bioteam.com.pl;
3) pod numerem tel.: +48 508 215 509.
7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, z którym można skontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://uodo.gov.pl/p/kontakt;
3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

§ 16. WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
3. W celu wycofania zgody należy wysłać stosowne oświadczenie na:
1) na adres do korespondencji: ul. Benedykta Cesarza 1, 30-427 Kraków;
2) na adres poczty elektronicznej: pytania@bioteam.com.pl;
3) pod numerem tel.: +48 508 215 509.

4. Administrator może nie uwzględnić odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane są niezbędne:
1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
3) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych bądź do celów statystycznych;
5) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 17. OKRES RETENCJI DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki posiada do tego podstawę prawną.
2. Dane osobowe będą przechowywane:
1) przez okres 3 lat – w odniesieniu do danych osobowych podmiotu, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 1 KC, wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie usługi oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
2) przez okres 6 lat – w odniesieniu do danych osobowych podmiotu, który nie jest przedsiębiorcą, wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie usługi oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
3) przez okres 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
4) przez okres 3 miesięcy – w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi lub zamówienia, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy.

3. Okresy w latach będą liczone od końca roku, w którym rozpoczęto przetwarzanie danych osobowych.
4. Termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą
 odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – to w ostatnim dniu tego miesiąca.
5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są usuwane niezwłocznie po jej wycofaniu, chyba że Administrator znalazł inną podstawę przetwarzania.
6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody marketingowej są usuwane niezwłocznie, po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

§ 18. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies), aby ułatwić Użytkownikom poruszanie się po witrynie oraz tworzyć statystyki odwiedzin. Pliki Cookies to niewielkie pliki zapisywane w pamięci urządzenia elektronicznego. Cookies
 zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Strona wykorzystuje pliki cookies oraz inne dane do pomiaru zaangażowania Użytkowników i generowania analiz oraz statystyk na temat Strony, w celu:
1) uwierzytelnienia do identyfikacji zalogowanego Użytkownika,
2) zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania ze Strony,
3) poprawiania jakości obecnych usług,
4) ulepszania istniejących systemów i oprogramowania,
5) polepszenia wydajności oraz funkcjonalności Strony.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
4. Przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie dopuszcza wykorzystywanie Cookies w Jego urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie na Stronie należy wyrazić zgodę na użycie Cookies.
5. Użytkownik może samodzielnie zarządzać Cookies, w tym usunąć i zablokować te pliki w dowolnym czasie.
6. W celu odrzucenia Cookies, należy wybrać w przeglądarce opcję ich odrzucania. Należy zapamiętać, że wybór tej opcji spowoduje, iż niektóre funkcje Strony mogą nie działać poprawnie.
7. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika, który może zindywidualizować swoje ustawienia dotyczące Cookies w opcjach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych Cookies.
8. Szczegółowe informacje na temat Plików Cookies oraz innych danych witryny dostępne są w panelu pomocy oraz w ustawieniach danej przeglądarki internetowej, przykładowo:
1) Chrome – przejdź do adresu: chrome://settings/cookies ;
2) Opera – przejdź do adresu: opera://settings/cookies;
3) Internet Explorer – przejdź do opcji: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność > Ustawienia > Zaawansowane i zdecyduj, czy chcesz zaakceptować, zablokować lub wyświetlić monit o Plikach Cookies.
9. Użytkownik może również wyczyścić dane z aplikacji mobilnych według poniższych instrukcji:
1) dla systemu Android – przejdź do opcji: Ustawienia > Aplikacje> Wyszukaj daną aplikację> wybierz Pamięć > użyj opcji Wyczyść dane;
2) dla systemu iOS – system nie pozwala na czyszczenie danych aplikacji, można jedynie usunąć i ponownie zainstalować aplikację, poprzez:
a. wejście w opcję: Ustawienia> Ogólne > Pamięć > wyszukaj aplikację, wejdź w jej ustawienia i zaznaczając opcję Usuń aplikację;
b. najechanie na ikonę aplikacji do momentu pojawienia się X w lewym górnym rogu aplikacji > po kliknięciu w X aplikacja zostanie usunięta.
10. Zmiany ustawień Plików Cookies polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie np. dłuższego czasu ładowania podstron.
11. Pliki Cookies wykorzystywane przez Stronę mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP, którego Administrator nie zapisuje i nie przechowuje.
12. Na Stronie został zainstalowany kod śledzący internetowego narzędzia do analizy statystyk Strony, tj. Google Analytics.
13. Google Analytics nie zbiera danych prywatnych, lecz wiadomości o pochodzeniu Użytkowników identyfikowane na podstawie IP, które nie jest zawierane w raportach.
14. Ponadto Strona wykorzystuje:
1) wtyczki WordPress – cel to zarządzanie Strona,
2) Google Analytics – cel określony w § 7 ust.3,
3) Google Search Console – cel określony w § 7 ust.4.
15. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google LLC znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.
16. Portale społecznościowe, do których odsyła Strona mogą używać innych Plików Cookies niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności.
17. Szczegółowe informacje o miejscu oraz czasie przechowania Plików Cookies znajdują się w panelu prywatności i bezpieczeństwa każdej przeglądarki. W Chrome lista wszystkich Plików Cookies wraz z danymi witryny jest dostępna pod adresem: chrome://settings/siteData .

§ 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym Polityką Prywatności wiążą powszechnie obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych oraz ochrony danych informacji.
2. Polityka Prywatności może zostać uzupełniona lub zaktualizowana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora, zwłaszcza w celu zapewnienia aktualnych i rzetelnych wiadomości dla Użytkowników Strony.
3. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności zostaną zamieszczone na Stronie i zaczną obowiązywać po 7 (siedmiu) dniach od daty publikacji.
4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie za pośrednictwem Strony oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, jednak komercyjne wykorzystanie Polityki Prywatności podlega ochronie prawnej.
5. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 04.11.2021 r.

§ 20. NOTA O PRAWACH AUTORSKICH DO POLITYKI PRYWATNOŚCI

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej Polityki Prywatności jest Usługodawca Administratora, który dnia 04.11.2021 r. udzielił Administratorowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tej Polityki Prywatności do celów związanych z prowadzeniem Strony. Polityka Prywatności została stworzona w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 04.11.2021 r. zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Usługodawca nie odpowiada za zmiany redakcyjne Polityki, po jej opublikowaniu na Stronie. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszej Polityki bez zgody Usługodawcy jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.

 

 

Na górę
Welcome

Organic products

Advertising is the way great brands get to be great brands prospectum sociis natoque.
Follow and socialize with us