DARMOWA DOSTAWA OD 199 ZŁ

Brak produktów w koszyku.

Brak produktów w koszyku.

Dostawa i zwroty

Dostawa i zwroty

§ 1.Dostawa

 1. Dostawa Produktu jest dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Dni Robocze. Niniejsze postanowienie dotyczy również Kupującego zamieszkałego lub mającego siedzibę firmy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu jest odpłatna.
 3. Koszty dostawy Produktu dla Kupującego jest każdorazowo określony
 4. w podsumowaniu Zamówienia po wybraniu sposobu doręczenia Produktu.
 5. Dostawa będzie realizowana przez kuriera lub do Paczkomatu InPost.
 6. Jeżeli Kupujący na zewnętrznym opakowaniu Produktu zauważy:
  1) złamania,
  2) porysowania,
  3) stłuczenia,
  4) przedziurawienia,
  5) zamoczenia,
  6) zabrudzenia,
  7) rozdarcia,
  8) wgniecenia,
  9) braku w przesyłce
  – Sprzedawca uprzejmie prosi o sprawdzenie Produktu w obecności przewoźnika, a w razie stwierdzenia szkody, prosi o spisanie protokołu uszkodzeń.
 7. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 8. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, ma On obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności sporządzić protokół uszkodzeń, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 2.Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Kupujący, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni za podaniem przyczyny.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Kupującego lub osobę trzecią przez Niego wskazaną inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  3) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 3 wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
 5. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na piśmie i przesłać je na Adres Pocztowy lub E-mail. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w inny sposób, w tym poprzez kontakt pod numerem +48 508 215 509.
 6. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Sprzedaży.
 7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odstąpi od Umowy, to Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony www.belivcosmetics.com świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 8. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i stosownie poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Produktu oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszelkie otrzymane od Niego płatności, które zostały uiszczone na poczet ceny Produktu oraz za realizację Zamówienia.
 10. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić koszty doręczenia Produktu poniesione wcześniej przez Kupującego (koszty przesyłki produktu ze sklepu na adres Kupującego), jeśli Kupujący wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia Produktu. Jeśli Kupujący wybrał inny sposób dostarczenia Produktu niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca zwraca koszty doręczenia mu zamówionego Produktu – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Zamówienia.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla Niego z żadnymi kosztami.
 12. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 13. Kupujący ponosi koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy. Sprzedawca nie odbiera kierowanych na Adres Pocztowy przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami.
 14. Produkt należy przesłać lub dostarczyć na Adres Pocztowy Sprzedawcy.
 15. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu aż do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu albo potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. www.belivcosmetics.com.
 16. Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 oraz art. 34 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 17. Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Produkt, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym, czyli sprawdzić jego kompletność i parametry. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 18. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu między innymi do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,
   który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
   rzeczami.
Na górę
Welcome

Organic products

Advertising is the way great brands get to be great brands prospectum sociis natoque.
Follow and socialize with us